Strategi

MSABs målsättning är att skapa aktieägarvärde genom att långsiktigt maximera substansvärdet per aktie. Strategin för att nå detta mål beskrivs nedan.

Skapa värde i existerande bolag

MSAB arbetar för att göra samtliga innehav ledande inom sina respektive affärsområden och på så sätt skapa värde genom tillväxt och attraktiv avkastning på kapitalet. Vi anser att det är viktigt för ett företag att vara en av de största aktörerna på marknaden för att långsiktigt vara konkurrenskraftigt och lönsamt. Därför är det viktigt för alla innehaven att hitta sin nisch där bolaget kan vara nummer ett eller två. För att kunna påverka företagets inriktning krävs aktivt styrelsearbete vilket i sin tur kräver en hög ägarandel, som MSAB har i samtliga innehav. Det aktiva styrelsearbetet är mångfacetterat, men kan exemplifieras genom nominering av styrelseledamöter, definiera affärsinriktning och strategi samt utvärdera kapitalstruktur, större investeringar, förvärv och spin-offs. Den kanske viktigaste styrelseuppgiften är dock valet av VD och rekrytering av nyckelpersoner. Oavsett företagsinriktning består företag av människor och kompetenta medarbetare är den främsta nyckeln för framång.

Finansiell beredskap

Från tid till annan uppstår möjligheter för innehaven att stärka sina marknadspositioner genom större förvärv eller strukturaffärer. MSAB skall därför ha finansiell beredskap för att stödja innehaven i sådana situationer för att de ska nå sina strategiska mål.

Nya investeringar

MSAB arbetar kontinuerligt med att identifiera nya investeringar. Vi har inga geografiska begränsningar och kan tänka oss att investera i många olika branscher, dock med förbehållet att vår kompetens och nätverk kan bidra till bolagets fortsatta utveckling. Det innebär att vi inte investerar i bolag som är i ett tidigt skede utan kommersiella produkter, då MSAB helt enkelt inte innehar den kompetensen. Vidare är det av vikt att bolaget har tydlig utvecklingspotential där vi kan vara med och aktivt stötta bolaget på sin resa. Vi gör alla våra investeringar med en långsiktig tidshorisont eftersom vi tror att bestående värde skapas genom ett uthålligt och strategiskt arbete. Med andra ord har vi ingen uttalad exit-strategi utan ser på våra investeringar som bolag vi kommer att leva med under en längre tid. I de flesta investeringar avser vi att bli huvudägare för att ha möjlighet att stötta bolaget på bästa sätt. Vi har också goda erfarenhet av att samarbeta med andra ägarkonstellationer och är öppna för liknande samarbeten även i framtida investeringar.

Mer information om MSAB som ägare och samarbetspartner.

Investeringskriterier

  • Bolaget ska gynnas av MSABs lednings och styrelses erfarenhet, kompetens och nätverk
  • Bolaget bör har tydlig utvecklingspotential och internationella expansionsmöjligheter
  • Bolaget verkar inte inom fastigheter eller skog
  • Bolaget utgör maximalt 20 % av MSABs nuvarande aktieportföljs värde med nyinvesteringar som i normalfallet uppgår till minst 100 Mkr
  • MSAB kan ta en klar och tydlig ägarroll i bolaget