MSAB som ägare

Melker Schörling AB har i drygt tjugo år varit delägare i bolag som utvecklats från att vara mindre lokala aktörer till att bli internationellt ledande inom sitt respektive område. Vi har en i grunden långsiktig syn på företagsutveckling vilket innebär att vi har möjlighet att genomföra strategiska satsningar som är långsiktigt bäst för våra innehavsbolag. Flera av innehaven utgör goda exempel på företag som har utvecklats till internationellt ledande inom sin bransch.

Aktivt ägande

MSAB har genom åren varit, och är fortfarande idag, en aktiv drivkraft i våra innehavsbolags resor från nationella eller regionala aktörer till globala marknadsledare. Det finns inga enkla recept på lyckade relationer men inom MSAB har vi under åren visat prov på värdeskapande genom ett mycket långsiktigt och aktivt ägande samt genom engagemang och kompetensöverföring mellan styrelse, ledning och vårt övriga nätverk. Vi kan ofta tillföra erfarenhet för en framgångsrik internationell expansion. Likaså är MSAB öppna för att genomföra större strategiska förvärv för att på så sätt väsentligt stärka företagets internationella konkurrenskraft. Generellt kan man säga att vi som ny ägare är beredda att tillföra betydande resurser för att tillvarata företagets fulla tillväxtpotential.

Styrelse- och ledningsfrågor

MSAB arbetar långsiktigt med att utveckla innehaven och följer noggrant deras finansiella utveckling, riskbild och rapportering. Vi upprätthåller, genom en betydande ägarandel och ändamålsenlig styrelserepresentation, en stark förtroendeposition och inflytande i bolagen. Vår roll som engagerad ägare tar sig därför uttryck i en aktiv medverkan i arbetet med nominering av styrelseledamöter i bolagen för att på detta sätt medverka till att bolagen leds av personer med rätt erfarenhet och kompetens. På så sätt kommer ledningens och styrelsens nätverk företagen till godo och borgar för att en löpande konstruktiv dialog kan föras med de ledande företrädarna för bolagen. MSAB eftersträvar i normalfallet att minst två styrelseledamöter med anknytning till MSABs nätverk skall ingå i ett innehavs styrelse. Normalt eftersträvas rollen som styrelsens ordförande samt en plats i valberedningen. MSAB har, med undantag för H&M, för närvarande styrelserepresentation och plats i valberedningen i samtliga innehav.

Några av nätverkets viktigaste uppgifter är att generera affärsmöjligheter och fungera som rekryteringsbas för bolagens styrelser och ledning. För alla företag är rätt styrelse och ledning av avgörande betydelse för dess utveckling. Rekryteringar till dessa positioner görs därför alltid med det specifika bolagets behov i centrum. En viktig aspekt är också att kunna behålla högpresterande nyckelpersoner i ledningar och styrelser över lång tid. På en förhållandevis liten marknad med konkurrens från många aktörer är det därför centralt att erbjuda en konkurrenskraftig ersättning. Existerande ersättningsprogram utvärderas kontinuerligt för att uppnå bästa möjliga värdeskapande för bolagens aktieägare.

Vad MSAB kan tillföra ett nytt bolag

När vi på MSAB letar efter nya företag att investera i så letar vi dels bland publika bolag, men framförallt bland onoterade företag. Det finns många fina svenska och utländska bolag som drivs av grundaren eller andra och tredje generations entreprenörer - företag som byggts upp med hårt arbete och engagerade och branschkunniga ägare. Dessa entreprenörer är måna om att företaget utvecklas vidare av engagerade och kompetenta ägare som ser utvecklingspotentialen i verksamheten. Vi på MSAB tror att vi har mycket att tillföra sådana bolag. Vi har ett välrenommerat rykte och god historik som en engagerad och aktiv ägare med erfarenhet från långsiktigt företagsbyggande. Vi har också stor vana att utarbeta och implementera expansiva strategier för att ge bolagen möjlighet att etablera en internationell plattform och en stark marknadsposition. Vi är också flexibla i hur ägarstrukturen skall se ut vid en investering. I vissa fall vill den föregående ägaren behålla en del av ägandet och eventuellt stegvis minska sitt innehav, medan andra ägare vill sälja hela sin post i företaget. MSAB är flexibla i detta hänseende och ser positivt på att gamla ägare till viss del stannar kvar då de ofta innehar värdefull kompetens som bolaget kan dra nytta av.

MSABs investeringskriterier

AAK - Ett exempel på MSABs aktiva ägande

Melker Schörling blev delägare i det vegetabiliska specialfettsföretaget Karlshamns år 2000. Bolaget omsatte då knappt 3 miljarder kronor och hade ett rörelseresultat om ca 145 Mkr. Året därpå köptes Kooperativa Förbundets post i bolaget. I och med detta blev vi huvudägare i Karlshamns med 31 % av kapital och rösterna. Tillsammans med ledningen, övriga ägare och styrelseledamöter implementerades därefter en ny strategi. Två viktiga delar i strategin var att konsolidera den nordiska marknaden och att specialisera företaget mot enskilda nischer inom vegetabiliska specialfetter med internationell potential där konkurrensen är mindre och därmed lönsamheten högre. Specialisering av produktområden har sedan dess skett både genom organisk och förvärvad tillväxt. Ett exempel på detta är affärsområdet AAK Bakery Services som producerar fetter till bageriindustrin och har blivit en viktig del av AAK.

Ett stort steg i implementeringen av strategin togs 2005 då Karlshamns gick samman med Aarhus United i Danmark. Sammanslagningen hade flera industriellt attraktiva fördelar. Dels skapade affären en konsolidering för volymprodukter på den nordiska marknaden, dels gav det utrymme för specialisering inom lönsamma specialfettssegment vid respektive produktionsanläggning i Århus och Karlshamn. Bland annat färdigställdes världens största anläggning för produktion av kakaosmörsersättning, där AAK är världsledande, i Århus 2007.

AAKsv091216

I och med sammanslagningen blev MSAB huvudägare i det nya bolaget AarhusKarlshamn. Största ägare i Aarhus United innan affären var familjen Bek-Nielsen. Efter samgåendet kvarstod familjen som storägare i AAK och arbetade aktivt tillsamans med MSAB i utvecklandet av bolaget. Bek-Nielsen har lång erfarenhet och ett mycket gediget kunnande om hela värdekedjan i den vegetabiliska specialfettindustrin då de även driver sina egna palmplantager i Asien.

AAK omsätter idag ca 18 miljarder kronor och har ett rörelseresultat om 1 242 Mkr. Produktion sker, förutom i Danmark och Sverige, även i Belgien, Nederländerna, Storbritannien, USA och Mexiko och nya produktionsanläggningar är i färd med att byggas både i Brasilien och i Kina. Bolaget har fortsatt stora möjligheter att växa inom specialfettsnischer och MSAB kommer att fortsätta vara en aktiv ägare för att stötta bolaget på den fortsatta resan.