Affärsidé & mål

Affärsidé

MSAB är ett ägarbolag som arbetar för långsiktig industriell utveckling. MSABs affärsidé är att maximera bolagets substansvärde genom långsiktigt aktivt ägande och professionell investeringsverksamhet. Värdeskapandet sker genom aktivt ägande i befintliga portföljbolag och investeringar i nya förvärv med stark potential för värdetillväxt. En nyckelfaktor i genomförandet av MSABs affärsidé är ledningens och styrelsens erfarenhet, kompetens och nätverk.

Mål

  • Att maximera aktieägarnas värdetillväxt genom att bolagets substansvärde, mätt över en konjunkturcykel, skall vara högre än värdetillväxten för genomsnittet av svenska företag på aktiemarknaden, mätt som Nasdaq Stockholm All-Share (OMXSPI).
  • Att varje år dela ut minst 50 % av de ordinarie utdelningar som erhålls från innehaven.
  • Bolagets målsättning är att nettoskuldsättningen långsiktigt ej skall överstiga 30 % av bolagets totala tillgångar.