Historisk utveckling av substansvärdet per aktie

MSABs substansvärde beräknas som marknadsvärdet på bolagets tillgångar med avdrag för eventuella skulder och minoritetsintressen dividerat med antalet utestående aktier före utspädning.

Nedan ses substansvärdets historiska utveckling per aktie i relation till Nasdaq Stockholm All-share (OMXSPI).

Historisk utveckling december 2017.png