Redovisningsprinciper

 

Grund för rapporternas upprättande

Koncernredovisningen för MSAB-koncernen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen, Rådet för Finansiell Rapporterings rekommendation RFR 1 - Kompletterande redovisningsregler för koncerner och International Financial Reporting Standards (IFRS) som har antagits av EU. Koncernredovisningen har upprättats enligt anskaffningsvärdemetoden förutom vad beträffar omvärderingar av finansiella tillgångar och skulder (inklusive derivatinstrument) värderade till verkligt värde via resultaträkningen. Årsredovisningslagen ställer dock kompletterande krav på upplysningar avseende koncernredovisningen vilket regleras i rekommendationen RFR 1, Kompletterande redovisningsregler för koncerner.

Årsredovisningen för moderbolaget Melker Schörling AB är upprättad enligt Årsredovisningslagen med beaktande av uttalande från Redovisningsrådets akutgrupp samt med tillämpning av Rådet för Finansiell Rapportering RFR 2, Redovisning för juridiska personer. Detta innebär som huvudregel att de internationella redovisningsreglerna IFRS/IAS som har antagits av EU tillämpas för moderbolaget så långt som möjligt men att vissa undantag förekommer vilka främst härstammar från Årsredovisningslagen. Redovisningen i moderbolaget enligt RFR 2 innebär att finansiella anläggningstillgångar som ej är koncernföretag, har värderats till verkligt värde. Fram till 2009 redovisades intressebolag till anskaffningsvärde. Jämförelsetalen för 2009 har justerats med avseende på detta.

Värdering av finansiella instrument

Redovisningsrekommendationen IAS 39 Finansiella Instrument: Redovisning och värdering, innebär bland annat att finansiella instrument i koncernredovisningen till övervägande del skall redovisas till verkligt värde per balansdagen. Noterade aktier värderas till aktuell börskurs på balansdagen. Därmed redovisas intressebolag inte enligt kapitalandelsmetoden utan på ett för förvaltningsföretag mera rättvisande sätt. Aktier i dotterbolag värderas inte till verkligt värde enligt IAS 39. Dotterbolag konsolideras liksom tidigare i koncernredovisningen enligt förvärvsmetoden. Redovisning av noterade aktiers verkliga värdeförändring via resultatet innebär överensstämmelse till stor del uppnås i redovisningen med såväl den löpande förändringen av substansvärdet som att det egna kapitalet i koncernredovisningen i huvudsak överensstämmer med det totalt redovisade substansvärdet.

Moderbolaget

För moderbolaget MSAB gäller särskilda regler för verkligt värde då Årsredovisningslagen inte tillåter värdering enligt verkligt värde av dotterbolag.  Dessa dotterbolag kommer därmed oförändrat att värderas till ursprungligt anskaffningsvärde.

Koncernredovisning

I koncernredovisningen ingår moderbolaget och de bolag över vilka moderbolaget har ett bestämmande inflytande. Dotterföretag inkluderas i koncernredovisningen från den dag då bestämmande inflytande uppstår och de exkluderas från den dag bestämmandeinflytande upphör.

Koncernredovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden. Metoden innebär att moderbolagets anskaffningsvärde för aktier i dotterföretag elimineras mot dotterföretagens eget kapital vid förvärvstillfället. Eget kapital i de förvärvade dotterföretagen bestäms utifrån en värdering till verkligt värde av tillgångar, skulder och eventualtillgångar vid förvärvstidpunkten. I de fall anskaffningsvärdet för aktier i dotterföretag överstiger de identifierbara tillgångar, skulder och eventualtillgångar enligt ovan redovisas mellanskillnaden som goodwill i balansräkningen. Vid varje bokslutstillfälle prövas goodwillvärdena med avseende på eventuellt nedskrivningsbehov.

Transaktioner med innehavare utan bestämmande inflytande

Koncernen behandlar transaktioner med innehavare utan bestämmande inflytande som transaktioner med koncernens aktieägare. Vid förvärv från innehavare utan bestämmande inflytande redovisas skillnaden mellan erlagd köpeskilling och den faktiska förvärvade andelen av det redovisade värdet på dotterföretagets nettotillgångar i eget kapital. Vinster och förluster på avyttringar till innehavare utan bestämmande inflytande redovisas också i eget kapital.

Intresseföretag

Intresseföretag är de företag i vilka MSAB har ett betydande men inte bestämmande inflytande, vilka i regel gäller de aktieinnehav i vilka röstetalet uppgår till mellan 20 och 50 procent. MSABs röstetal överstiger 20 procent i Hexagon, HEXPOL och AAK. MSAB har på koncernnivå redovisat samtliga noterade aktieinnehav löpande till verkligt värde via resultatet. I enlighet med IAS 28 punkt 1 har även noterade intressebolag redovisats på motsvarande sätt. Resultatet av avyttringar av aktier i intressebolag beräknas i enlighet härmed.

Lånekostnader

Lånekostnader belastar resultatet den period till vilken de hänför sig.

Upplåning

Upplåning redovisas inledningsvis till verkligt värde, netto efter transaktionskostnader. Upplåning redovisas därefter till upplupet anskaffningsvärde och eventuell skillnad mellan erhållet belopp (netto efter transaktionskostnader) och återbetalningsbeloppet redovisas i resultaträkningen fördelat över låneperioden, med tillämpning av effektivräntemetoden. Upplåning klassificeras som kortfristiga skulder om inte koncernen har en ovillkorlig rätt att skjuta upp betalning av skulden i åtminstone 12 månader efter balansdagen.

Ersättningar till anställda

Pensionsförpliktelser:

Pensionsplanerna finansieras vanligen genom betalningar till försäkringsbolag eller förvaltaradministrerade fonder där betalningarna fastställs utifrån periodiska aktuella beräkningar.

Koncernen har enbart avgiftsbestämda pensionsplaner. En avgiftsbestämd pensionsplan är en pensionsplan enligt vilken koncernen betalar fasta avgifter till en separat juridisk enhet. För avgiftsbestämda pensionsplaner betalar koncernen avgifter till offentligt eller privat administrerade pensionsförsäkringsplaner på obligatorisk, avtalsenlig eller frivillig basis.

Koncernen har inga ytterligare betalningsförpliktelser när avgifterna väl är betalda. Avgifterna redovisas som personalkostnader när de förfaller till betalning. I den mån avgifterna har gått till kapitalförsäkring som bolaget är ägare till har kapitalförsäkringens totala värde tagits upp under övriga värdepappersinnehav och motsvarande tillgångsvärde har bokats upp som en övrig långfristig skuld.

Inkomstskatter

  • Aktuell skatt är den skatt som beräknas på det skattepliktiga resultatet för perioden samt korrigeringar avseende tidigare perioder
  • Uppskjuten skatt är den skatt som hänför sig till skattepliktiga temporära skillnader och som ska betalas i framtiden, samt den skatt som representerar en reduktion av framtida skatt som hänför sig till avdragsgilla temporära skillnader, skattemässiga underskottsavdrag och andra skatteavdrag

Fordringar och skulder

Avsättning för förlustrisker sker efter individuell prövning. Fordringar och skulder i utländsk valuta omräknas efter balansdagens kurs. Skillnaden mellan anskaffningsvärde och balansdagens värde resultatförs.

Finansiella instrument

Finansiella instrument värderas och redovisas i enlighet med reglerna i IAS 39 samt i moderbolaget i enlighet med RFR 2.  Förändringen i det verkliga värdet redovisas i resultaträkningen.

Likvida medel

Likvida medel består av kassamedel samt omedelbart tillgängliga tillgodohavanden hos banker och motsvarande institut samt kortfristiga likvida placeringar med en löptid från anskaffningstidpunkten understigande tre månader vilka är utsatta för endast en obetydlig risk för värdefluktuationer.

Utställda aktieoptioner

Erhållen optionspremie skuldförs och avräknas mot erlagd premie vid eventuellt återköp. Om en utställd option förfaller utan inlösen intäktsförs premien. Vid inlösen av en utställd option ökar premien lösenpriset vid försäljning av aktier respektive minskar lösenpriset vid köp av aktier. På balansdagen marknadsvärderas utställda optioner och skillnaden mot erhållna skuldförda premier resultatförs. I balansräkningen redovisas de utestående optionerna som långfristiga skulder.

Aktiekapital

Stamaktier klassificeras som eget kapital. Transaktionskostnader som direkt kan hänföras till emission av nya aktier eller optioner redovisas, netto efter skatt, i eget kapital som ett avdrag från emissionslikviden.

Beräkning verkligt värde

Verkligt värde på finansiella instrument som handlas på en aktiv marknad (exempelvis finansiella tillgångar som innehas för handel och finansiella tillgångar som kan säljas) baseras på noterade marknadspriser på balansdagen. Det noterade marknadspriset som används för koncernens finansiella tillgångar, är den aktuella köpkursen.

Substansvärde

Substansvärdet är MSABs viktigaste nyckeltal eftersom det återspeglar värdet av MSABs tillgångar, vilka i princip utgörs av den underliggande aktieportföljen till verkligt värde, minus bolagets skulder och minoritetsandel.

Finansiella riskfaktorer

De typer av finansiella risker som MSAB möter i sin verksamhet är framförallt i form av aktierisk. Aktierisk omfattar aktiekursrisk, likviditetsrisk samt motpartsrisk. Med aktiekursrisk avses risken för värdeminskning på grund av förändringar i kurser på aktiemarknaden. Detta är den mest betydande risken i MSABs verksamhet. Det aktiva ägandet har en central roll i bolagets affärsidé och syftar till att finna former för värdehöjande åtgärder i innehavsbolagen. MSABs innehavsbolag uppvisar generellt en historiskt god värdetillväxt. MSABs bidrag till värdeskapande torde minska den relativa aktierisken i innehavsbolagen och därmed i bolagets totalportfölj. Den aktiva ägarrollen ger dessutom en god förståelse för innehavsbolagens verksamhet, omvärld och löpande utveckling. Genom en väl avvägd sammansättning av olika innehav i aktieportföljen minskas exponeringen mot bransch- eller sektoranknutna risker. Sammansättningen av olika aktier i portföljen minskar volatiliteten och bidrar till en stabilare avkastning över tiden.

Segmentrapportering

Verksamheten bedrivs i ett segment, aktieförvaltning.

Intäktsredovisning

Utdelningsintäkter från aktier intäktsredovisas när rätten att erhålla betalning har fastställts. För aktier som innehafts såväl vid ingången som vid utgången av året utgörs värdeförändringen av skillnaden i verkligt värde mellan dessa tillfällen. För aktier som förvärvats under året utgörs värdeförändringen av skillnaden mellan anskaffningsvärdet och det verkliga värdet vid senaste rapporteringstillfället. För aktier som avyttras under året utgörs värdeförändringen av skillnaden mellan erhållen likvid och värdet vid senaste rapporteringstillfället. Samtliga värdeförändringar redovisas under rubriken Värdeförändring aktier i resultaträkningen.

Transaktioner med närstående

Transaktioner mellan koncernbolag sker till marknadsmässiga villkor. Transaktioner med närstående avser administrationsbidrag och övriga intäkter från dotterbolag, utdelningar från dotterbolag, ränteintäkter och räntekostnader från och till dotterbolag samt fordringar och skulder från och till dotterbolag. Ersättningar till MSABs styrelse och ledande befattningshavare sker på marknadsmässiga villkor.

Viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål

Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer, inklusive förväntningar på framtida händelser som anses rimliga under rådande förhållanden.

Nya redovisningsprinciper 2013 och senare

Vid upprättandet av koncernredovisningen per 31 december 2013 har ett antal standarder och tolkningar publicerats vilka ännu inte trätt i kraft. Nedan följer en preliminär bedömning av den påverkan som införandet av dessa standarder och tolkningar kan få på koncernens finansiella rapporter:

IFRS 9 “Financial instruments” hanterar klassificering, värdering och redovisning av finansiella skulder och tillgångar. IFRS 9 gavs ut i november 2009 för finansiella tillgångar och i oktober 2010 för finansiella skulder och ersätter de delar i IAS 39 som är relaterat till klassificering och värdering av finansiella instrument. IFRS 9 anger att finansiella tillgångar ska klassificeras i två olika kategorier; värdering till verkligt värde eller värdering till upplupet anskaffningsvärde. Klassificering fastställs vid första redovisningstillfället utifrån företagets affärsmodell samt karaktäristiska egenskaper i de avtalsenliga kassaflödena. Koncernen har för avsikt att tillämpa den nya standarden senast det räkenskapsår som börjar 1 januari 2015 och har ännu inte utvärderat effekterna. Standarden har ännu inte antagits av EU
Övriga standarder och tolkningar kommer sannolikt inte att påverka koncernens finansiella rapporter.