Styrelsens arbete & ersättning

Styrelseledamöter

Enligt bolagsordningen skall styrelsen ha tre till åtta ledamöter som väljs av bolagsstämman. MSABs styrelse har åtta ledamöter: Melker Schörling och Mikael Ekdahl (valda vid årsstämman den 18 maj 2006), Sofia Schörling Högberg och Stefan Persson (valda vid extra bolagsstämma den 1 juli 2006), Märta Schörling Andreen (vald vid årsstämman den 24 maj 2010), Carl Bek-Nielsen (vald vid extra bolagsstämman den 13 december 2012), Georg Brunstam och Carl-Henric Svanberg (valda vid årsstämman 23 maj 2017) med Mikael Ekdahl som styrelsens ordförande.

Styrelsens ansvarsområden

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltning i enlighet med den svenska aktiebolagslagen och utser VD samt, i förekommande fall, revisions- och ersättningsutskott.

Styrelsen skall på årsstämman presentera förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen för godkännande av stämman. Utifrån dessa principer skall styrelsen besluta om lön och annan ersättning till VD:n. Styrelsen sammanträder minst fyra gånger årligen. Bolagets revisorer deltar vid ett styrelsemöte varje år.

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens verksamhet samt ansvarsfördelningen mellan styrelsen och ledningen regleras av styrelsens arbetsordning, vilken antas av styrelsen varje år efter årsstämman. Den nu gällande arbetsordningen antogs vid styrelsemöte den 21 maj 2015. Enligt denna fattar styrelsen bland annat beslut om bolagets övergripande strategi, förvärv och investeringar. Reglerna inkluderar en arbetsordning för VD liksom en instruktion för ekonomisk rapportering. Styrelsens arbetsordning finns dokumenterad i en skriftlig instruktion.

Styrelsens arbete

Under 2016 hölls fem styrelsemöten, varav ett konstituerande.

Styrelsens ersättning

Vid årsstämman i maj 2017 beslutades att arvode skall utgå till styrelsen med 100 000 kr till envar av de stämmovalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget.

Revisions och ersättningsfrågor

Styrelsen har beslutat att inte utse revisions- och ersättningsutskott, utan anser det effektivast och mest ändamålsenligt att styrelsen i sin helhet skall deltaga i ärenden som berör revisionen i bolaget och förhållandet till revisorerna respektive förberedelse och beslut i frågor som rör ersättningar till ledande befattningshavare.