Ersättning till ledning

Styrelsen beslutar om lön och annan ersättning till VD:n.

Allmänna principer för ersättning till verkställande direktören

MSAB har som policy att betala en marknadsmässig och konkurrenskraftig lön till verkställande direktören.

Anställningsvillkor för verkställande direktören

Ersättning till VD utgår i form av fast lön, pensionsförmåner samt tjänstebilsförmån. För 2017 uppgår den fasta delen till 6,0 Mkr. Därutöver avsätts 1,2 Mkr för pension. Bonus utgår ej. Uppsägningstiden är 6 månader vid uppsägning från VDs sida och 24 månader vid uppsägning från arbetsgivarens sida. VD har rätt till avgångsverderlag motsvarande 18 månadslöner för det fall röstmajoriteten i MSAB flyttas utanför familjen Schörling.

Optionsavtal

MSAB har ej något utestående optionsavtal.

Incitamentsprogram

MSAB har ej infört något incitamentsprogram.