Policys

Kommunikationspolicy

MSAB har antagit en kommunikationspolicy framförallt syftar till att säkerställa att bolaget uppfyller kraven på korrekt informationsgivning till aktiemarknaden. Denna policy har antagits av styrelsen. Policyn gäller för alla anställda och styrelseledamöter i bolaget och omfattar både skriftlig information och muntliga uttalanden. Enligt policyn skall MSABs finansiella och övriga kommunikation alltid överensstämma med relevanta regler på Nasdaq Stockholm samt med god sed på aktiemarknaden. VD bär yttersta ansvar för bolagets kommunikation och säkerställer att alla planerade uttalanden som innehåller väsentlig information granskas.

Bolaget är helt fokuserad på att skapa värde för aktieägarna, vilket inkluderar att förse investerare med finansiell information av hög kvalitet. Målsättningen är att säkerställa att företagets kommunikation alltid överensstämmer med tillämplig lag och de aktiemarknadsrättsliga regler som gäller för MSAB i egenskap av börsnoterat företag. Vidare är målsättningen att upprätthålla ett mycket gott förhållande till finansmarknadens aktörer, inklusive affärspressen, genom att proaktivt tillhandahålla relevant information i rätt tid på ett professionellt sätt.

Kommunikationspolicyn inkluderar rutiner för pressmeddelanden, bokslutskommuniké, delårsrapporter, årsredovisning, årsstämma, analytikerträffar och andra presentationer samt behandling av information på bolagets hemsida. Policyn behandlar också kommunikation i krissituationer och vid informationsläckor.

Informationsgivning

MSABs målsättning är att tillhandahålla löpande, aktuell och korrekt information till företagets aktieägare och övriga intressenter. Eftersom bolaget eftersträvar en effektiv och uppdaterad informationsspridning samt låga kostnader för administration och förvaltning begränsas utskick per post till aktieägare i största möjliga utsträckning. Årsredovisningen skickas endast ut till dem som begärt det. Finansiella rapporter och annan relevant information till bolagets aktieägare hålls tillgänglig på bolagets hemsida. Väsentliga händelser offentliggörs genom pressmeddelanden.

Som ett led i att synliggöra bolagets värden publicerar MSAB substansvärdesberäkningar på bolagets hemsida. Detta sker dagligen.

Insiderpolicy och insiderförteckning

MSABs styrelse har antagit en insiderpolicy som ett komplement till gällande insiderlagstiftning i Sverige. Denna policy är tillämplig på styrelsen samt de anställda som har tillgång till insiderinformation. Varje enskild person som omfattas av insiderpolicyn underrättas därom. Insiderpolicyn fastställer bland annat rutiner för ”stängda perioder”, innebärande att handel med finansiella instrument utgivna av MSAB (samt relaterade finansiella instrument) är förbjuden under trettio dagar före offentliggörandet av finansiella rapporter, dagen för offentliggörande inkluderad. Policyn fastställer även rutiner kring hur personer som omfattas av policyn bör gå tillväga vid handel i finansiella instrument utgivna av MSAB.

Bolaget har en insiderkommitté bestående av styrelseordförande, vice styrelseordförande och VD. Insiderkommittén beslutar om en händelse eller information är att betrakta som insiderinformation och om den måste offentliggöras. Kommittén beslutar även om ett eventuellt uppskjutande av offentliggörande av insiderinformation om detta är befogat. 

Enligt Marknadsmissbruksförordningen ("MAR") är MSAB skyldig att lista samtliga personer i ledande ställning och dess närstående personer. Samtliga personer i ledande ställning har blivit underrättade om sina rapporteringsskyldigheter vid handel i finansiella instrument utgivna av MSAB (eller relaterade finansiella instrument). MSAB för även en intern insiderförteckning (s.k. loggbok) över personer som har tillgång till insiderinformation om bolaget i enlighet med rekommendationer som utfärdats av Finansinspektionen. Denna förteckning skall bland annat omfatta uppgift om samtliga personer med tillgång till insiderinformation, typen av registrerad insiderinformation samt tidpunkt då registret uppdaterats. Formen på förteckningen följer de krav som ställs enligt MAR. De personer som inkluderas i insiderförteckningen meddelas omedelbart om registreringen samt om vad denna innebär.

Hållbar utveckling

MSAB tror på att framgångsrik långsiktig industriell utveckling hör nära samman med att vara en god samhällsaktör. Detta innebär att bolaget har ett ansvar inom bland annat miljö, arbetsvillkor och mänskliga rättigheter. Arbetet har två dimensioner, som arbetsgivare och främst som ägare i sex börsnoterade bolag.

MSAB har antagit en etisk policy med riktlinjer avseende bolagets förhållningssätt gentemot allmänhet, aktieägare och anställda med beaktande av det ansvar som bolagets position på marknaden medför. MSAB arbetar även efter en Corporate Social Responsibility (CSR) policy som ger riktlinjer hur företaget skall agera i frågor rörande samhälle- och miljöfrågor. Som grundförutsättning har MSAB att all verksamhet skall harmonisera med etablerade lagar och vedertagna principer samt att kontinuerlig uppföljning av detta även sker.

Det är främst genom styrelsearbete i innehaven som MSAB verkar för att riktlinjer och målsättningar både inrättas och efterlevs. Då innehaven är verksamma inom olika segment och geografier är det av stor vikt att hållbarhetsprinciper anpassas för respektive bolags utmaningar och förutsättningar. Genom att agera proaktivt i aktuella frågeställningar skapas möjligheter för att kunna snabbt ta initiativ till att möta nya krav och behov från både marknad och kund. För några av bolagen är hållbarhet dessutom en strategisk nyckelfaktor som ökar deras konkurrenskraft.

MSAB värnar om god arbetsmiljö för anställda och stöder ”OECD Guidelines for Multinational Enterprises”. Bolaget verkar även genom styrelsearbetet för att innehaven skall som arbetsgivare agera för en god arbetsmiljö, trygghet och hälsa för sina arbetstagare. Detta implicerar att lokala bestämmelser och förordningar skall efterlevas i de länder och geografier som innehaven är verksamma i.

Den policy som MSAB har etablerat kring miljöfrågor relaterar framförallt till funktionen som ägare men även som arbetsgivare. Policyn uppmanar till en ökad medvetenhet kring resursförbrukning, minskade utsläpp samt därtill miljörelaterade frågeställningar. MSAB har ett kontor med endast ett fåtal anställda och har således en liten direkt klimatpåverkan.