CSR - Socialt ansvar och miljö

MSAB verkar under och följer tillämpliga lagar och regleringar. Vi tillför aktieägarvärde etiskt och ansvarfullt för att på så sätt vinna omgivningens förtroende.

MSAB verkar för att vara en god samhällsmedborgare genom det inflytande men även ansvar som är ett resultat av en aktiv ägarroll. Det är endast tillsammans med omgivning och samhälle som långsiktig lönsamhet och värdetillväxt kan skapas. Nedan följer MSABs CSR-policy som är skriven dels ur ett ägarperspektiv och dels ur ett arbetsgivarperspektiv.

Corporate Social Responsibility Policy

Ägarperspektiv

MSAB verkar hela tiden för att intressebolag under MSABs inflytande arbetar och verkar på ett etiskt och affärsmässigt sätt. Med detta menas att bolagen kontinuerligt uppmanas att beakta viktiga frågeställningar så som god affärsetik, respekt för individen, miljö, hälsa, jämställdhet mellan könen och samhällsengagemang. Möjligheterna och förutsättningarna för detta varierar mellan olika företag, branscher och länder. Således gäller det att varje bolag identifierar de relevanta frågeställningarna för sin respektive verksamhet. Ledningen uppmuntras vidare att klarlägga denna process och rapportera denna samt åtgärder till styrelsen.

Att följa lokala och nationella lagar och regler är en grundförutsättning. Dessutom fokuserar MSAB på följande centrala områden:

  • Beakta god affärsetik och agera ansvarsfullt med hög integritet
  • Identifiera och följa gällande internationella konventioner (till exempel FNs deklaration för mänskliga rättigheter) samt följa OECDs riktlinjer för multinationella företag
  • Uppmuntra intressebolag och leverantörer att möta relevanta CSR-krav
  • I all verksamhet, direkt och indirekt, sträva efter att minska och förebygga föroreningar
  • Vid lönsamhets- och riskbedömningarna i affärsverksamheten skall miljöaspekterna alltid beaktas. Detta gäller i synnerhet vid investeringsbedömningar.

Arbetsgivarperspektiv

MSAB skall som arbetsgivare:

  • Erbjuda en säker och trygg arbetsmiljö
  • Arbeta för att alla anställda skall få insikt, delaktighet och ansvar
  • Behandla alla lika vad gäller kön, nationalitet, religion, trosuppfattning, ålder, sexuell läggning, funktionshinder och bakgrund. Alla skall ha lika förutsättningar när det gäller arbetsuppgifter och möjligheter till karriär
  • Verka för att minimera miljöpåverkan genom återvinning och andra liknande åtgärder. MSABs påverkan på miljön, som icke-tillverkande företag, bedöms direkt som liten då bolaget bedriver en ytterst begränsad kontorsbaserad verksamhet. Dock verkar MSAB för att återvinna så mycket kontorsmaterial som möjligt samt dra ner på resursförbrukning av till exempel papper och elektricitet.

Generellt arbetar MSAB kontinuerligt med förbättringar i frågor rörande miljö samt sociala och mänskliga rättigheter. Detta arbete utvärderas kontinuerligt. MSAB är även i största möjliga mån tillgängligt för en öppen dialog med dem som berörs av dess verksamhet. Sätt som MSAB kan påverka i dessa frågor är genom styrelserepresentation, due diligence processer, samt genom att försöka öka medvetenheten i dessa frågor både genom formella och informella kontakter.

MSAB har utöver CSR-policyn etiska riktlinjer godkända av styrelsen. Utdrag från denna följer nedan:

Social etik - Ansvar gentemot samhället

Att sköta verksamheten som en ansvarstagande samhällsmedborgare och handla i enlighet med tillämpliga lagregleringar, att uttrycka stöd och visa respekt för skyddet av internationellt vedertagna mänskliga rättigheter. Att säkerställa att bolaget inte medverkar till brott mot mänskliga rättigheter och alltid ta hänsyn till hälsa, säkerhet och miljö i syfte att bidra till en uthållig utveckling. I den mån MSAB kan påverka detta uppmuntrar man sina portföljbolag att tillämpa liknande etiska riktlinjer.

Öppenhet och kommunikation

MSAB:s policy är att vara öppen och tillgänglig och att tillhandahålla saklig och fortlöpande information om bolagets utveckling. Information som är väsentlig för bolagets intressenter skall alltid lämnas ut så snabbt som omständigheterna tillåter.

Miljö

MSAB önskar bidra till en ekologiskt hållbar utveckling. I den mån miljömässig hänsyn gör sig gällande i MSAB:s verksamhet är det därför MSAB:s inställning att ta stor hänsyn till relevanta miljöaspekter.

Samhällsrelationer

MSAB skall verka på ett socialt ansvarsfullt sätt och inom ramen för tillämplig lagstiftning. För att bidra till social och ekonomisk utveckling skall verksamheten skötas professionellt och lönsamt.