Valberedning

Valberedningen är ett organ som inrättats med uppgift att förbereda val av ledamöter till styrelsen och val av styrelsens ordförande, att lägga fram förslag till arvoden till styrelsen och andra hänförliga ärenden inför den kommande årsstämman. Dessutom skall valberedningen inför sådan årsstämma där val av revisorer skall äga rum, efter samråd med styrelsen och, i förekommande fall, revisionsutskottet, förbereda val av revisorer och beslut om arvoden till revisorerna samt därtill hörande frågor.

Vid bolagsstämman den 23 maj 2017 beslutades att inför årsstämman 2018 inrätta en valberedning bestående av tre ledamöter. Vid stämman valdes Sofia Schörling Högberg, Henrik Didner (Monesi Förvaltnings AB) och Jonas Strandberg (SEB fonder). Sofia Schörling Högberg utsågs till valberedningens ordförande. Vidare beslutade stämman att för det fall en aktieägare som representeras av en av valberedningens ledamöter inte längre skulle tillhöra de största aktieägarna i bolaget, eller för det fall en ledamot av valberedningen inte längre är anställd av sådan aktieägare eller av något annat skäl lämnar valberedningen före årsstämman 2018, skall valberedningen ha rätt att utse en annan representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot. Stämman beslutade vidare att valberedningens uppgifter skall vara att inför årsstämman 2018 förbereda val av ordförande och övriga ledamöter av styrelsen, val av ordförande vid årsstämman, arvodesfrågor och därtill hörande frågor.

Efter det att utfallet av det ovillkorade kontanterbjudandet från Schörling & Partners AB presenterades den 18 december 2017, stod det klart att bolaget innehade 99,0 % av aktierna i MSAB samt att tvångsinlösen av resterande aktier påkallats. Därmed upplöstes valberedningen.