Årsstämmor 2006

Under 2006 har i MSAB hållits årsstämma den 18 maj 2006 samt extra bolagsstämmor den 1 juli och den 21 juli.

2006 års årsstämma, den 18 maj

Vid 2006 års årsstämma den 18 maj 2006 beslutades bl.a. att:

(a) fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen;
(b) räkenskapsårets resultat om 1 783 544 629 kr tillsammans med balanserat resultat 1 288 826 308 kr, totalt 3 072 370 937 kr, skulle disponeras i enlighet med styrelsens förslag på sådant sätt att 3 072 370 937 kr balanseras i ny räkning;
(c) styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2005.

Vid årsstämman beslutades vidare att bolaget skulle ha tre styrelseledamöter samt att omvälja styrelseledamöterna Melker Schörling, Per-Axel Fagerholm och Mikael Ekdahl. Vidare beslutade stämman att utse revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers
AB, med auktoriserade revisorn Anders Lundin som huvudansvarig revisor, som revisorer för en period om fyra år.

Årsstämman beslutade även att ändra bolagsordningen samt minska reservfonden i bolaget med 1 755 849 700 kr till 0 kr och att minskningsbeloppet skulle överföras till fritt eget kapital att användas enligt beslut av bolagsstämma. Beslutet är villkorat av att Bolagsverket ger tillstånd till minskningen.

Protokoll »

 

Extra årsstämma, den 1 juli

Vid extra bolagsstämma den 1 juli 2006 fattades beslut enligt nedan.

Val av styrelseledamöter och ordförande

Stämman beslöt att antalet styrelseledamöter skulle vara sex utan suppleanter. Med entledigande av Per-Axel Fagerholm (som avböjt omval), valde stämman – vid sidan av styrelseledamöterna Melker Schörling och Mikael Ekdahl – till nya styrelseledamöter Henrik Didner, Stefan Persson, Sofia Schörling Högberg samt Carl-Henric Svanberg. Arvoden till styrelseledamöterna fastställdes till totalt 600 000 kr.

Valberedning

Stämman beslöt att inrätta en valberedning bestående av tre ledamöter. Mikael Ekdahl och Henrik Didner valdes till ledamöter av valberedningen samt beslutades att den tredje ledamoten i valberedningen skulle utses efter den nyemission som var planerad att äga rum i mitten av juli 2006. Till ordförande i valberedningen valdes Mikael Ekdahl. Beslutet innefattade även möjlighet att vid ägarförändringar ändra sammansättningen av valberedningen.

Bolagsordning

Stämman beslöt att anta bolagets nu gällande bolagsordning.

Protokoll »
Protokoll »

 

Extra årsstämma, den 21 juli 2006

Vid extra bolagsstämma den 21 juli 2006 fattades beslut om att öka bolagets aktiekapital med 247 457 kr genom nyemission av 10 637 338 antal aktier. Vidare bemyndigades styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Protokoll »