Årsstämma 2018

MSABs årsstämma hålls torsdagen den 28 juni 2018 kl 10.00 på Norrlandsgatan 21 i Stockholm. 

Aktieägare som önskar deltaga vid årsstämman skall:
• dels vara införd i av Euroclear Sweden AB förd aktiebok per torsdagen den 21 juni 2018;
• dels anmäla sin avsikt att deltaga vid årsstämman senast torsdagen den 21 juni 2018.


Anmälan till årsstämman kan göras per post, e-mail eller telefon fram till och med den 21 juni 2018.

Postadress:  MSAB, Birger Jarlsgatan 13, 111 45 Stockholm 

E-mailadress: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Telefonnummer: 08 - 407 36 60


Vid anmälan skall namn, person- eller organisationsnummer, telefonnummer samt eventuella biträden uppges. Uppgifter som lämnas i samband med anmälan kommer att databehandlas och användas endast för årsstämman 2018. Sker deltagande genom ombud skall detta ske med stöd av dagtecknad fullmakt vilken bör insändas i samband med anmälan senast den 21 juni 2018. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida (www.melkerschorlingab.se) och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis (eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling) för den juridiska personen bifogas.


Aktieägare får vid årsstämman medföra ett eller två biträden; dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges ovan.


Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast den 21 juni 2018, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Dokument till årsstämman

pdfKallelse årsstämma 2018

pdfFullmaktsformulär

pdfBeslutsförslag årsstämma 2018

pdfRevisionsberättelse 2018

pdfÅrsredovisning 2017