Årsstämma 2013

Vid årsstämman den 23 maj 2013 beslutades bl.a. att:

Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen per den 31 december 2012.

Utdelning

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att en kontantutdelning om 1,75 kronor per aktie lämnas till aktieägarna för 2012. Avstämningsdag för kontantutdelningen är den 28 maj 2013 och utbetalning beräknas ske av Euroclear Sweden AB med start den 31 maj 2013.

Styrelse

Årsstämman beslutade om omval av Melker Schörling, Mikael Ekdahl, Stefan Persson, Arvid Gierow, Sofia Schörling Högberg, Märta Schörling och Carl Bek-Nielsen till styrelseledamöter i bolaget. Vidare utsåg stämman Melker Schörling till styrelsens ordförande och Mikael Ekdahl till styrelsens vice ordförande. Arvode bestämdes till att utgå med 100 000 kronor till envar av styrelseledamöterna (inklusive ordförande) som inte är anställda i bolaget. Ersättning till revisor utgår enligt godkänd räkning.

Substansvärde

I sitt anförande angav verkställande direktören att aktiens substansvärde per den 22 maj efter börsens stängning uppgick till 271 kronor per aktie, en ökning om +24 % sedan årsskiftet samtidigt som börsen utvecklades med drygt +14 %.

Bemyndigande om emission

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om nyemission av aktier med bestämmelse om apport eller att aktie ska kunna tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 Aktiebolagslagen. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska antalet aktier kunna ökas med ett antal som motsvarar högst 10 % av utestående aktier.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

 pdfProtokoll årsstämma 2013

pdfÅrsstämmopresentation 2013 inklusive VD Ulrik Svenssons anförande.pdf