Årsstämma 2011

Vid årsstämman den 26 maj 2011 beslutades bl.a. att:

Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen per den 31 december 2010.

Utdelning

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att en kontantutdelning om 1,25 kronor per aktie lämnas till aktieägarna för 2010. Avstämningsdag för kontantutdelningen är den 31 maj 2011 och utbetalning beräknas ske av Euroclear Sweden AB med start den 7 juni 2011.

Styrelse

Årsstämman beslutade om omval av Melker Schörling, Mikael Ekdahl, Stefan Persson, Sofia Schörling Högberg och Märta Schörling till styrelseledamöter i bolaget. Carl-Henric Svanberg avböjde omval. Årsstämman beslutade om nyval av Arvid Gierow. Vidare utsåg stämman Melker Schörling till styrelsens ordförande och Mikael Ekdahl till styrelsens vice ordförande. Arvode bestämdes till att utgå med 100 000 kronor till envar av styrelseledamöterna. Ersättning till revisor utgår enligt godkänd räkning.

Substansvärde

I sitt anförande angav verkställande direktören att aktiens substansvärde per den 25 maj efter börsens stängning uppgick till 184 kronor per aktie, en ökning om 6 % sedan årsskiftet samtidigt som börsen har minskat med -1 %.

Bemyndigande om emission

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om nyemission av aktier med bestämmelse om apport eller att aktie ska kunna tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 Aktiebolagslagen. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska antalet aktier kunna ökas med ett antal som motsvarar högst 10 % av utestående aktier.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade om att ändra bolagsordningen § 13 på sådant sätt att beräkningsmetoden för bestämmande av substansvärdet vid inlösen förtydligas.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010. 

 Årsstämmopresentation inklusive VD Ulrik Svenssons anförande 

 Protokoll