Årsstämma 2009

Vid årsstämman den 18 maj 2009 beslutades bl.a. att:

Melker Schörling AB (publ) tillkännagav idag att dagens årsstämma röstade för att stödja samtliga förslag presenterade vid stämman. Dessa inkluderade bland annat:

Utdelning

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att en kontantutdelning om 0,55 kronor per aktie lämnas till aktieägarna för 2008. Avstämningsdag för kontantutdelningen är den 22 maj 2009 och utbetalning beräknas ske av VPC med start den 27 maj 2009.

Styrelse

Årsstämman beslutade om omval av Melker Schörling, Mikael Ekdahl, Sofia Schörling Högberg, Carl-Henric Svanberg, Henrik Didner och Stefan Persson till styrelseledamöter i bolaget. Vidare utsåg stämman Melker Schörling till styrelsens ordförande och Mikael Ekdahl till styrelsens vice ordförande.

Substansvärde

I sitt anförande angav verkställande direktör att aktiens substansvärde per den 15 maj efter börsens stängning uppgick till 75 kronor per aktie.

Bemyndigande om kvittnings- eller apportemission vid förvärv

Stämman beslutade om ett bemyndigande till styrelsen att i samband med företagsförvärv fatta beslut om nyemission, genom kvittning eller apport, av MSAB-aktier. Bemyndigandet ska omfatta högst 20 miljoner aktier.

Villkorad ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av § 8 i bolagsordningen innebärande att kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats, varvid annons om att kallelse skett skall publiceras i Dagens Nyheter. Årsstämmans beslut villkorades av att en ändring av sättet för kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen trätt i kraft, som innebär att den föreslagna nya lydelsen av § 8 är förenlig med aktiebolagslagen.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008.

 

Protokoll »

Årsstämmopresentation (inklusive VD Ulrik Svenssons anförande) »