Årsstämma 2008

Vid årsstämman den 22 maj 2008 beslutades bl.a. att:

Melker Schörling AB (publ) tillkännagav idag att dagens årsstämma röstade för att stödja samtliga förslag presenterade vid stämman. Dessa inkluderade bland annat:

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007.

Utdelning

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att en kontantutdelning om 1,10 krona per aktie lämnas till aktieägarna för 2007. Avstämningsdag för kontantutdelningen är den 27 maj 2008 och utbetalning beräknas ske av VPC med start den 30 maj 2008.

Styrelse

Årsstämman beslutade om omval av Melker Schörling, Mikael Ekdahl, Sofia Schörling Högberg, Carl-Henric Svanberg, Henrik Didner och Stefan Persson till styrelseledamöter i bolaget. Vidare utsåg stämman Melker Schörling till styrelsens ordförande och Mikael Ekdahl till styrelsens vice ordförande.

Substansvärde

I sitt anförande angav verkställande direktör att aktiens substansvärde per den 21 maj efter börsens stängning uppgick till 110 kronor per aktie.

Nedsättning av reservfond och aktieinlösen

I enlighet med bolagets riktlinjer för inlösen har aktieägare under april månad begärt inlösen av 573 300 stycken aktier. Styrelsen har enligt bolagsordningen beslutat att lösa in dessa aktier till ett substansvärde om 109,367 kronor per aktie vilket innebär ett totalt inlösenbelopp om ca 63 miljoner kronor. Som en konsekvens av detta har styrelsen beslutat minska aktiekapitalet med högst ca 13 337 kronor. Stämman har beslutat att avsätta samma belopp till reservfonden. Utbetalning av inlösenbeloppet avses ske så snart minskningen av aktiekapitalet har registrerats hos Bolagsverket. För mer information hänvisas till bolagets hemsida.

 

Protokoll »

Presentationsbilder (inklusive VD Ulrik Svenssons presentation) »