Årsstämma 2014

Vid årsstämman den 22 maj 2014 beslutades bl.a. att:

Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen per den 31 december 2013. 

Utdelning  

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att en kontantutdelning om 2,25 kronor per aktie lämnas till aktieägarna för 2013. Avstämningsdag för kontantutdelningen är den 27 maj 2014 och utbetalning beräknas ske av Euroclear Sweden AB med start den 2 juni 2014.
 
Styrelse och revisor 
 
Årsstämman beslutade om omval av Melker Schörling, Mikael Ekdahl, Stefan Persson, Arvid Gierow, Sofia Schörling Högberg, Märta Schörling och Carl Bek-Nielsen till styrelseledamöter i bolaget. Vidare utsåg stämman Melker Schörling till styrelsens ordförande och Mikael Ekdahl till styrelsens vice ordförande. Arvode bestämdes till att utgå med 100 000 kronor till envar av styrelseledamöterna (inklusive ordförande) som inte är anställda i bolaget. Årsstämman beslutade omval av PricewaterhouseCoopers AB till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2015. Ersättning till revisor utgår enligt godkänd räkning.
 
Substansvärde
 
I sitt anförande angav verkställande direktören att aktiens substansvärde per den 21 maj efter börsens stängning uppgick till 313 kronor per aktie, en ökning om +6 % sedan årsskiftet samtidigt som börsen utvecklades med drygt   +6 %. 
 
Bemyndigande om emission
 
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om nyemission av aktier med bestämmelse om apport eller att aktie ska kunna tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 Aktiebolagslagen. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska antalet aktier kunna ökas med ett antal som motsvarar högst 10 % av utestående aktier.
 
Ansvarsfrihet 
 
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.
 
pdfProtokoll årsstämma 2014
 
pdfÅrsstämmopresentation 2014 inklusive VD Ulrik Svenssons anförande