Årsstämma 2010

Vid årsstämman den 24 maj 2010 beslutades bl.a. att:

Utdelning 

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att en kontantutdelning om 1,00 krona per aktie lämnas till aktieägarna för 2009. Avstämningsdag för kontantutdelningen är den 27 maj 2010 och utbetalning beräknas ske av Euroclear Sweden med start den 1 juni 2010.

Styrelse

Årsstämman beslutade om omval av Melker Schörling, Mikael Ekdahl, Sofia Schörling Högberg, Carl-Henric Svanberg och Stefan Persson till styrelseledamöter i bolaget. Henrik Didner avböjde omval. Årsstämman beslutade om nyval av Märta Schörling. Vidare utsåg stämman Melker Schörling till styrelsens ordförande och Mikael Ekdahl till styrelsens vice ordförande.

Substansvärde

I sitt anförande angav verkställande direktören att aktiens substansvärde per den 21 maj efter börsens stängning uppgick till 113 kronor per aktie.

Bemyndigande om kvittnings- eller apportemission vid förvärv

Stämman beslutade om ett bemyndigande till styrelsen att i samband med företagsförvärv fatta beslut om nyemission, genom kvittning eller apport, av MSAB-aktier. Bemyndigandet ska omfatta högst 20 miljoner aktier.

Nedsättning av reservfond och aktieinlösen

I enlighet med bolagets riktlinjer för inlösen har aktieägare under april månad begärt inlösen av 230 148 stycken aktier. Styrelsen har enligt bolagsordningen beslutat att lösa in dessa aktier till ett substansvärde om 120,116 kronor per aktie vilket innebär ett totalt inlösenbelopp om knappt 28 miljoner kronor. Som en konsekvens av detta har styrelsen beslutat minska aktiekapitalet med högst ca 5 354 kronor. Stämman har beslutat att avsätta samma belopp till reservfonden. Utbetalning av inlösenbeloppet avses ske så snart minskningen av aktiekapitalet har registrerats hos Bolagsverket. För mer information hänvisas till bolagets hemsida.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009.

 Årsstämmopresentation inklusive VD Ulrik Svenssons anförande

 Protokoll