Årsstämma

Årsstämman, som är bolagets högsta beslutande organ, ger aktieägarna möjlighet att utöva sitt inflytande. Årsstämmor i MSAB hållas årligen och är öppna för samtliga aktieägare. Stämmorna kan endast följas på plats då något annat inte bedöms som motiverat eller ekonomiskt försvarbart för närvarande. Det anses inte heller motiverat av ägarkretsens sammansättning att stämmoförhandlingarna skall simultantolkas eller att presenterat material skall översättas till ett annat språk. Detsamma gäller översättning av protokollet från årsstämman.

Vid årsstämman ges aktieägarna tillfälle att ställa frågor direkt till styrelsens ordförande, styrelsen samt till VD. MSAB strävar även efter att besvara frågor från aktieägare vartefter de uppstår under året. Bolagets revisorer närvarar alltid vid årsstämman. Årsstämman fattar bland annat beslut i frågor avseende fastställande av resultaträkning och balansräkning, disposition av bolagets vinst eller förlust, ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören, val av ledamöter till valberedningen, val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt val av revisorer och fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.